กลุ่มบริหารงานวิชาการ

    ผลสำรวจความพึงพอใจการขอเอกสารทางการศึกษา(งานทะเบียน)

    ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

    ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานแนะแนว

กลุ่มบริหารงานบุคคล

    -

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

   -

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

   ผลสำรวจความพึงพอใจให้บริการห้องพยาบาล