พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติการศึกษา

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
>>ดาวน์โหลดไฟล์<<
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<