คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร สระทองน้อย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศารัตน์ รุ่งแจ้ง
ตำแหน่ง : รองฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาฬุลี นิลทสงค์
ตำแหน่ง : รองฝ่ายบริหารจัดการกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณ์นุช พรหมเพชร
ตำแหน่ง : รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาวดี สมเขาล้าน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรชิตา เหง้าละคร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6