กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเสงี่ยม หนูอิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0862767218
อีเมล์ : Sangiam2509p@gmail.com