กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภูชิช นครพัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0954186129
อีเมล์ : puchitosk129@hotmail.com