กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมรัช มัชฌิมวงศื
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0630807077
อีเมล์ : popipr01@gmail.com

่ว่าที่ ร.ต.หญิง ศรัณญา ไชยธรรม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0622192963
อีเมล์ : new091238@gmail.com