กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมรัช มัชฌิมวงศื
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0630807077
อีเมล์ : popipr01@gmail.com

นายวราวุธ แปงเมือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0615315408
อีเมล์ : warawutpaengmueang38@gmail.com