กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมาลีทัศน์ ปานศิลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0936430634
อีเมล์ : krumaymaleethas@gmail.com

นางสาวกุหลาบ จันทร์ดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0630630835
อีเมล์ : kulab4010@gmail.com

นายวิชิต หนูนิล
ครูวิกฤต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0945385535
อีเมล์ : chit9na@gmail.com

นางพรรณิภา นำพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0952329827
อีเมล์ : truesho31934@gmail.com