ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดชุมพร​ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0) 09 ธ.ค. 65
การดำเนินการจัดโครงการสร้างความตระหนักและป้องกันการใช้สารเสพติด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี (อ่าน 0) 09 ธ.ค. 65
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 0) 09 ธ.ค. 65
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการดีเด่น และครูดีเด่น (อ่าน 0) 09 ธ.ค. 65
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (อ่าน 0) 09 ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยา ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 0) 09 ธ.ค. 65
สัมมนาการศึกษา " PIM การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย" (อ่าน 0) 09 ธ.ค. 65
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (อ่าน 0) 09 ธ.ค. 65
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 0) 09 ธ.ค. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมติว O-net แบบ Online กับบริษัท เมดโคเอนเนอร์จี (อ่าน 0) 08 ธ.ค. 65
โครงการโรงเรียนคำพ่อสอนต้นแบบเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานพลังกลุ่มและความสุข” โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) (อ่าน 0) 06 ธ.ค. 65
เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานนโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำปี 2565 (อ่าน 0) 06 ธ.ค. 65
การเดินทางไปส่งคุณครูวราวุธ แปงเมือง เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนสน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน 0) 06 ธ.ค. 65
การดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 06 ธ.ค. 65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ออกให้บริการป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ในช่วง ก่อน-หลัง โรงเรียนเปิดภาคเรียน (อ่าน 0) 30 ต.ค. 65
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนด่านสวีวิทยา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 30 ต.ค. 65
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรู้ Active learning สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ชายทะเลบ่อคา ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2565 (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
การประเมิน (PA) ของนางสาวชไมพร คงหนองไทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
ประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของนางนงนุช จิตภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ด่านสวีวิทยา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ คุณแม่หลิก รัตนศิลา (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการค่ายทักษะชีวิต (อ่าน 0) 24 ต.ค. 65
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร (อ่าน 0) 10 ก.ย. 65
เข้าร่วมอบรมครูผู้จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ปี 2565 (อ่าน 0) 10 ก.ย. 65
การสรุปโครงการเกมชุมพรหรรษาพาทัวร์ชุมชน ยลวิถี (CCT Challenge ) ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้นที่4 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (อ่าน 0) 30 ส.ค. 65
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน นักศึกษาเเห่งชาติ (อ่าน 0) 30 ส.ค. 65
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การนิเทศการจัด การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านการขับเคลื่อนด้วยขั้นตอนการนิเทศแบบสะท้อนคิดโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน (อ่าน 0) 30 ส.ค. 65
เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร (อ่าน 0) 30 ส.ค. 65
การขับเคลื่อน เรื่อง เขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในสถานศึกษา (อ่าน 0) 30 ส.ค. 65
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 0) 30 ส.ค. 65
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่วิถีผู้นำ (อ่าน 257) 22 ส.ค. 65
การนิเทศ ติดตามปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active learning ) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ( ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ผ่านการขับเคลื่อนด้วยขั้นตอนการนิเทศแบบสะท้อนคิดโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน (อ่าน 318) 22 ส.ค. 65
เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 220) 22 ส.ค. 65
พบปะชุมชน มอบของที่ระลึก (อ่าน 213) 22 ส.ค. 65
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฺ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ 12 สิงหาคม (อ่าน 207) 22 ส.ค. 65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี ได้ดำเนินการประจำปี 2565 ตามแผนดำเนินงานอนามัยโรงเรียน (อ่าน 200) 14 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฺ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 0) 11 ส.ค. 65
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในกิจกรรม ของหายได้คืน เด็กดีศรี ด.ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 220) 07 ส.ค. 65
รับการติดตามและร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนิน การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จากศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (อ่าน 201) 07 ส.ค. 65
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชุมพรได้รับรางวัลชนะเลิศ (อ่าน 219) 07 ส.ค. 65
พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร (อ่าน 200) 07 ส.ค. 65
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 200) 07 ส.ค. 65
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” (อ่าน 195) 07 ส.ค. 65
การจัดกิจกรรมเปิดประตูมหาสมุทร (อ่าน 194) 07 ส.ค. 65
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 196) 07 ส.ค. 65
มอบทุนการศึกษาจาก ร้านหมูกระทะดันดี (อ่าน 261) 07 ส.ค. 65