ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนิจ ชอุ่มผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง คัดณา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ สันติยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ลีนะธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา พิมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐมพงษ์ ชวาลิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางนงนุช จิตภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817746001
อีเมล์ : krunongnuch1@gmail.com