คณะผู้บริหาร

นางนงนุช จิตภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817746001
อีเมล์ : krunongnuch1@gmail.com

นางสาวชไมพร คงหนองไทร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0848542378
อีเมล์ : chamaiphon8542378@gmail.com

นางกัญญ์วรา ส่งระวิ
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0935766518
อีเมล์ : kanwarasong@gmail.com

นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0915177555
อีเมล์ : wipaporn.chang@gmail.com

นางสาวมาลีทัศน์ ปานศิลา
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0936430634
อีเมล์ : krumaymaleethas@gmail.com

นายภูชิช นครพัฒน์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0954186129
อีเมล์ : puchitosk129@hotmail.com

นางสาวชนากานต์ พุ่มเกต
หัวหน้างานบริหารงานอำนวยการ
เบอร์โทร : 0862968230
อีเมล์ : chanakan8234@gmail.com