พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          ๑. จัดการศึกษาโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการดำรงชีวิต
          ๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา
          ๓. สร้างเสริมบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
          ๔. ส่งเสริม  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          ๕. จัดระบบการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๖. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์โรงเรียนด่านสวีวิทยา
          ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
          ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการดำรงชีวิต
          ๓. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านทักษะการกีฬา และปลูกฝังทักษะด้านอาชีพที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต
          ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
          ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          ๖. จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๗. ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภา