วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
             ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมทักษะด้านการกีฬา  พัฒนาอาชีพ  หลีกเลี่ยงอบายมุข  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
กลยุทธ์
          ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๒. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
          ๔. ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
          ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
          ๖. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
               นักเรียนรักการเล่นกีฬา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
          เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสวยงาม