สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

.ว.

 

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ สีน้ำเงิน – ทอง

สีน้ำเงิน    หมายถึง   ความเข้มแข็งอดทน
สีทอง   หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง

คติธรรมประจำโรงเรียน

ปญญา นรานํ  รตนํ      
หมายถึง    ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

คำขวัญประจำโรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม    นำการกีฬา    พัฒนาวิชาการ

ปรัชญาประจำโรงเรียน
สร้างคนให้สูงค่า    ทั้งปัญญา    และคุณธรรม