ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป
             โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็ก จัดตั้งโดยการริเริ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 บ้านบ่อคา ตำบลด่านสวี ซึ่งได้ช่วยกันผลักดันให้มีโรงเรียนประจำตำบลขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตเป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก
ซึ่งผู้ปกครอง ประชาชน และคณะกรรมการ ที่ปรึกษาของโรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคทุนสมทบเป็นเงิน 64,486 บาท
            โรงเรียนได้เติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร
โรงฝึกงาน โรงอาหาร บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา

สภาพทางภูมิศาสตร์
1) ที่ตั้ง
       ทิศเหนือ       จดโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต
       ทิศใต้           จดสวนนายประยงค์ สุวรรณโณ
       ทิศตะวันออก  จดภูเขา
       ทิศตะวันตก    จดสวนนายฮิ้ม ฮุนตระกูล        
  2)  สภาพพื้นที่   สภาพภูมิศาสตร์ โรงเรียนตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขา บริเวณโรงเรียนมีระดับความสูงต่ำลดหลั่นกันรอบบริเวณโรงเรียนเป็นสวนมะพร้าวและสวนยางพารา
3) สภาพการคมนาคม การคมนาคมจะใช้รถรับจ้างประจำทาง รถจักรยานยนต์รับจ้างถนนลาดยางตลอดสาย มีระยะทางในการติดต่อกับส่วนราชการที่สำคัญดังนี้
              จากอำเภอสวี – โรงเรียนด่านสวีวิทยา      ระยะทาง  15  กิโลเมตร
              จากจังหวัดชุมพร – โรงเรียนด่านสวีวิทยา  ระยะทาง  60  กิโลเมตร
             จากสพม. เขต 11 – โรงเรียนด่านสวีวิทยา ระยะทาง  166  กิโลเมตร
 4) สภาพชุมชน/เศรษฐกิจโดยรวม  สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นชุมชนหมู่บ้านชาวประมง และชาวสวน มีการอพยพ แรงงานมาจากถิ่นอื่น และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ทำให้หลากหลายทั้งทางด้านภาษา ประเพณี และปัญหาต่าง ๆ ฐานะของผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงขนาดเล็กตามชายฝั่ง ลูกจ้างแรงงาน และทำสวน ต้องอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งปัจจุบันมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก และทางทะเล ทำให้ยากลำบากในการทำมาหากิน จึงทำให้ฐานะของผู้ปกครองมีฐานะปานกลางและยากจนเป็นส่วนใหญ่
5) โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                   1. โรงเรียนวัดท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
                   2. โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
                   3. โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
                   4. โรงเรียนบ้านเล็บกระรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร